Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Fotogaléria
 

VISUTÉ ZÁHRADY DÚBRAVKA

Anotácia štúdie: Jaško - Miškov
 

 
 
názov práce:  VISUTÉ ZÁHRADY, DÚBRAVKA
autori:   Michal Jaško, Ján Miškov, 1. r. inž. štúdia odboru architektúra a urbanizmus
vedúci práce:  prof. Ing.arch. Peter Vodrážka, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania


Širšie vzťahy
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území mesta Bratislava, mestská časť Dúbravka, lokalita Veľká lúka. Územie sa rozkladá na ploche cca.116 ha prevažne na svahoch orientovaných na sever. Zo severu je územie ohraničené koridorom železničnej trate, trasa Bratislava, Lamač – Bratislava, Devínska n. Ves, z východu, z juhu a zo západu prírodným masívom juhozápadného výbežku Malých Karpát. V blízkosti územia sa nachádza rýchlostná komunikácia D1, Bratislava – Brno, čím je dosiahnutá pomerne dobrá dostupnosť aj v rámci nadmestského významu.

Princípy návrhu
Základným zámerom návrhu je vytvorenie stupňovanej urbánnej štruktúry s rôznym funkčným využitím, rôznou intenzitou zastavanosti, rôznou kvalitou bývania. Návrh v tomto smere spočíva na dvoch princípoch. Prvým je vytvorenie spádovej komunikácie v ochrannom pásme železničnej trate, ktorá by plynule nadväzovala na mestskú triedu Saratovská a prechádzala by severnou časťou riešeného územia až do okrajovej časti obce Devínska n. Ves. Táto komunikácia by zabezpečovala dostatočnú kapacitu pre integráciu riešeného územného celku do dopravnej štruktúry hlavného mesta, príp. jeho širšieho okolia.  Druhým princípom je snaha nezastavať celé územie, ale ponechať možnosť budúcich investičných možností prostredníctvom tématického parku, ktorý by bol hlavnou kompozičnou a prevádzkovou osou územia. Park pretína územie v orientácii už prv nastavenej areálom technického skla. V jeho severnej časti sa nachádza v náväznosti na novovybudovanú hlavnú komunikáciu železničná stanica. Smerom na juh park postupne stúpa a prechádza do témy archeologického parku v mieste náleziska rímskej Vily Rustica. Tu by sa nachádzal širší komplex archeologického parku, akým hlavné mesto doposiaľ nedisponuje.

Funkčno-prevádzkové riešenie
Územie je členené do piatich zón: Zóna areálu technického skla, zóna administratívnych budov, zóna polyfunkčnej zástavby mestských blokov, zóna kolektívneho bývania a zóna bývania v radových domoch. Návrh počíta s konverziou areálu technického skla pre polyfunkčné využitie, napr. pre možnosti ďalšej výroby alebo čiastočne pre poskytnutie priestorov pre rekreačné a voľnočasové aktivity. Administratívna zóna je riešená v náväznosti na hlavnú spádovú komunikáciu, šikmá podnož poskytuje priestor pre nadzemné parkovanie, jej pochôdzna strecha zároveň rozširuje verejný priestor námestia na južnej strane a severnou stranou budovy slúžia ako tlmiče hluku automobilovej a železničnej dopravy. Polyfunkčné mestské bloky s vyššou intenzitou bývania obohateným o občiansku vybavenosť v naväznosti na hlavné dopravné ťahy. Osadené sú v svažitom teréne, čo je kompenzované polozapusteným viac stupňovým parkovaním, tak aby bolo možné obytné nadzemné podlažia zarovnať na jednu úroveň. Zóna kolektívneho bývania poskytuje možnosť narábať s rôznorodosťou a intenzitou zástavby prostredníctvom základnej modulovej osnovy 12x12 m. Do tej je možné osadiť viacero prevádzkových schém, tak aby bola vždy splnená podmienka segregácie priestorov na verejné, poloverejné a súkromné. Radová zástavba doplnená o sakrálny objekt prichádza s možnosťou kontrolovanej intenzity zastavanosti prostedníctvom schémy, v ktorej meniaci sa koeficient zastavanosti určuje počet, výšku či vzdialenosti medzi jednotlivými objektami.    

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies