Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

VINOHRADY

Tisovsky Sercel vizualizacia
Anotácia štúdie: Tisovský - Šercel
 

 
 
názov práce:  VINOHRADY
autori:   Bc. Martin Tisovský, Bc. Peter Šercel, 1. r. inž. štúdia odboru architektúra a urbanizmus
vedúci práce:  Ing.arch. Silvia Bašová, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania


Vinohrady a vinohradníctvo má v Bratislave a okolí bohatú históriu.  Bratislava je akýmsi začiatkom prestížnej Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá sa tiahne od nej až po Trnavu. Čiastočné zachovanie a revitalizácia vinohradov boli jednou z hlavných ideí urbanistického riešenia.

Snažili sme sa o revitalizáciu viníc a dotvorenie prostredia jestvujúcich záhradkárskych osád, nakoľko je riešená lokalita situovaním, výhľadu na mesto a väzbu na prírodu považovaná za lukratívnu. Našou snahou bolo vytvorenie akéhosi “bývania v dotyku prírody“.

Koncepčno-filozofické východiská návrhu vychádzajú zo súčasných potrieb mesta, zo záväzných rozhodnutí mesta, z historických a súčasných znalostí prostredia. Základná štruktúra riešeného územia vinohradov sa  v našom ponímaní sa zásadne nemení. Je vlastne prirodzene definovaná tvarom, umiestnením obytných a polyfunkčných súborov a funkčnými osami pohybu. Do určitej miery sú limitujúce miestne zvyklosti a faktory rozvíjajúcej sa dopravy (železničný tunel pod Malé Karpaty). Faktom je, že tak masová výstavba, akú poznáme z nedávnej minulosti je za nami, napriek tomu veríme, že mesto Bratislava potrebuje slušné plochy pre bývanie (stredného a vyššieho štandardu), šport, zhromažďovanie a konanie kultúrnych podujatí v blízkosti prírody. Mení sa náš pohľad na jednotlivé časti vinohradov a priľahlého okolia. Ich skutočnú využiteľnosť s pridanou hodnotou novej estetiky.

Málopodlažné komplexy občianskej vybavenosti, bytových a rodinných domov sú citlivo v malej miere zakomponované do prostredia. Dôležitým determinantom bolo zachovanie panorámy na územie Bratislavy, ako aj možnosť bezprostredného kontaktu s okolitou prírodou, vinicami.  Našou snahou bolo akési dourbanizovanie jestvujúcej štruktúry v danom prostredí.

Akýmsi srdcom územia sa stáva biokoridor, pôvodný kameňolom. Priestor bude využitý pre rekreačno-turistické účely, pričom hlavný priestor tvorí vodná plocha s mólom, menším amfiteátrom, popri ktorých sú navrhnuté cyklistické a pešie komunikácie. V spodnej časti navrhujeme športovo-rekreačné priestory pre mládež – “skatepark a bikepark“, pričom  hranicu lesa navrhujeme mierne zarezať do mesta. Vzniká tu akási oáza pokoja a oddychu.  Športovo-rekreačné využitie zabezpečujú okrem spomínaného biokoridoru a lesa Malých Karpát aj viacúčelové spevnené plochy, plochy detských ihrísk a športovísk.

Najzásadnejší vplyv na riešenie súboru je riešenie prístupových automobilových komunikácii (2 čiastočne jestvujúce a jedna novo navrhovaná komunikácia popri železničnej trati z Račianskej ulice), následne vyvolané zmeny v doprave, keďže doprava z riešeného územia  kumuluje do troch bodov na už aj tak frekventovanej komunikácii mestského významu – Račianskej ulici. Naším zámerom bolo vytvorenie dostatočnej siete cyklistických a peších chodníkov ako alternatívnej doprave v rámci sídla ako aj časti mesta. V širšom význame navrhujeme spojenie s časťami mesta dopravu MHD

Návrh svojím rozmiestnením funkcií, kompozíciou a tvaroslovím rešpektuje danosti prostredia vinohradov, ich prirodzený charakter. Zároveň spĺňa aj požiadavky dotknutého okolia a zástavby, pričom sa ich snaží vhodne doplniť hlavne o možnosti voľnočasového a športového využitia.


 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies