Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

BRATISLAVSKÝ VINOHRADNÍCKY PARK

Rudincova Skopp vizualizacia
Anotácia štúdie: Rudincová - Škopp
 

Odkazy


 
 
názov práce:  BRATISLAVSKÝ VINOHRADNÍCKY PARK
autori:   Bc. Silvia Rudincová, Bc. Július Škopp, 1. r. inž. štúdia odboru architektúra a urbanizmus
vedúci práce:  prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania


Prvoradou úlohou pri riešení daného územia bolo prepojenie vinohradníckej oblasti s mestom. Boli navrhnuté objekty umožňujúce toto prepojenie, či už pre pešiu alebo automobilovú dopravu. S oblasťou bola spojená Smíková ulica, ulica na severnej strane Gardy, Skalická cesta a ráta sa taktiež s dokončením nadjazdu na Bielom Kríži. Funkčné prepojenie mesta a vinohradu bolo dosiahnuté najmä revitalizáciou lomu, ktorý slúži ako otvorená galéria. Bolo navrhnutých množstvo peších trás umožňujúcich prepojenie mesta a CHKO. Cieľom návrhu bolo potlačiť železnicu ako priestorovú bariéru a umožniť prírodným prvkom vniknúť do mesta a naopak mestským prvkom do vinohradníckej oblasti.

Lineárne hmoty v blízkosti železnice opticky, ale aj funkčne spájajú celú oblasť. Hmoty rodinných domov sa svojou orientáciou odlišujú od pôvodnej zástavby ale nadväzujú na ňu štruktúrou zástavby, kobercovým usporiadaním objektov. V priestorovom riešení dôležitú úlohu zohráva os – pešia komunikácia spájajúca mesto s lomom a ďalej s CHKO. Objekty sú umiestnené tak, aby bolo v okolí lomu zachované prírodné pásmo, v ktorom je turistom sprístupnený vinohrad. Celú oblasť na západe uzatvára horský masív.

Jednou z úloh pri riešení územia bolo odstránenie nevhodných funkcií z okolia železnice – radov osobitných garáží, chatiek, výrobných objektov. Boli navrhnuté objekty slúžiace ako hromadné podzemné garáže a na teréne vznikli priestory s charakterom mestského parku. V riešenom území je na Smíkovej ulici navrhnutá železničná zastávka, umožňujúca presun cestujúcich v smere – hlavná stanica, stanica Vinohrady, Nové mesto...

Hlavný peší vstup do oblasti sa nachádza za internátom Garda, objekt umožňujúci prepojenie je doplnený o obchody a prevádzky služieb. Ďalšími objektmi sú podjazd a nadjazd pre pešiu a automobilovú dopravu - prepájajúci vinohradnícku oblasť so Skalickou cestou. Za železnicou v riešenom území sú umiestnené skupiny lineárnych objektov – škôlka/umelecká škola, obchody, služby, objekty pre stravovanie. Súčasťou väčšiny objektov je otvorená pasáž. Revitalizácia lomu spočíva v navrhnutí novej funkcie – lom ako otvorená galéria, súčasťou návrhu sú taktiež rampy a výťah s lávkou, je tak umožnené prepojenie s trasami vedúcimi do CHKO. V blízkosti lomu sú taktiež umiestnené lineárne objekty s otvorenou pasážou, majú múzejnú funkciu, ale je tu taktiež situované technické zázemie lomu.

Súčasťou návrhu sú taktiež objekty, slúžiace na ochutnávku vína, sú rozmiestnené po svahu medzi vinohradmi. Na západnom konci Lopenickej ulice je navrhnutá vyhliadková veža, je tak umožnené sledovať panorámu nielen vinohradníckej oblasti ale aj celej Bratislavy. Súčasťou návrhu je však najmä obytná funkcia. Cieľom bolo navrhnúť bratislavskú vilovú oblasť, ktorá svojím charakterom nebude zasahovať do prírody a znehodnocovať ju. Objekty sú umiestnené na vinohradníckych terasách, parcelácia je ohľaduplná k terénu. Oplotenie je taktiež prírodného charakteru. Garážovanie je vo svahu, prípadne v objekte, ak to terén dovoľuje. Bola taktiež navrhnutá trasa MHD s umiestnením zastávok v blízkosti novej zástavby a taktiež v blízkosti navrhnutej malej železničnej stanice.
 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies