Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

TERREOS

Lukas Klokner vizualizacia
Anotácia štúdie: L. Klokner
 

 
 
názov práce:  TERREOS
autori:   Bc. Lukáš Klokner, 1. r. inž. štúdia odboru architektúra a urbanizmus
vedúci práce:  Ing. Arch. Silvia Bašová, Ústav urbanizmu a územného plánovania


V susedstve riešeného územia sa nachádza obytný súbor Ahoj s rozdrobenou a nejednotnou zástavbou rodinných domov a mestských víl. Územie neobsahuje prvky občianskej vybavenosti, ani tej základnej. Pri vstupe do územie z ulice Sliačska, za podjazdom pod železničnou traťou, sa nachádza niekoľko výrobných a administratívnych objektov.

Riešené územie sa nachádza na svahoch Malých Karpát na mieste existujúcich vinohradov. Prostredie je prírodné bez infraštruktúry s viacerými funkčnými vinohradmi v dobrom zdravotnom stave. V území sa nenachádza cestná sieť, existuje len prepojenie spevnenou cestnou komunikáciou 3. triedy medzi súborom Ahoj a Jurskou ulicou. Pohyb v území je možný len po lesných cestičkách medzi jednotlivými výsadbami vinohradu. Riešená lokalita je známa svojou vinohradníckou históriou a patrí do bratislavského vinohradníckeho rajóna v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.

Poloha riešeného územia poskytuje atraktívne pohľady na panorámu mesta a priamy prístup do územia Malých Karpát.

Okolie riešeného územia, obytný súbor Ahoj, je charakteristické nízko podlažnou zástavbou rodinných domou a mestských víl. Existujúce objekty sa nachádzajú v prírodnom prostredí Malých Karpát.

Pri tvorbe môjho urbanistického návrhu som sa snažil vytvoriť najvhodnejšie prostredie pre bývanie. Súčasťou môjho návrhu bolo aj zakomponovanie prvkov nižšej aj vyššej občianskej vybavenosti. Súčasťou návrhu je aj zakomponovanie materskej škôlky, ktorá sa nachádza v južnej časti, pri vstupe do  riešeného územia z ulice Sliačska, aby bol dosiahnutý čo najlepší prístup. Občianska vybavenosť je situovaná okolo malého námestia. V návrhu je uvažované aj s vytvorením obytných súborov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti bývalého kameňolomu, ktorý takto získava novú atraktívnu funkciu ako športovo-rekreačný lesopark s prírodným amfiteátrom. Súčasťou riešenia je sieť turistických cestičiek, ktoré sa napájajú na už existujúce turistické cestičky v lesoch Malých Karpát. Prevažujúcim druhom zástavby v riešenom území je rozvoľnená zástavba rodinných domov a mestských víl. Rozmery parciel boli zvolené také, aby sa zachovala možnosť využitia územia s jeho pôvodným zameraním, t.j. vinohradníctvo. To je chápané nie vo veľkokapacitnom pestovaní viniča ale v malých vinohradoch, ktoré by boli súčasťou záhrad pri rodinných domoch a mestských vilách. Uličná sieť rešpektuje existujúce vinohradnícke terasy a morfológiu terénu, no zároveň je čo najjednoduchšia. Priečny profil ulice je zvolený tak aby sa zachoval vidiecky charakter územia, ulice sú lemované stromoradiami. Celé územie je v návrhu obohatené o vysokú zeleň, aby sa podporila myšlienka zdravého, prevažne rodinného bývania.


 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies