Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

ARTVILLE

Dagmar Institorisova
Anotácia štúdie: D. Inštitorisová
 

 
 
názov práce:  ARTVILLE
autor:   Dagmar Inštitorisová,  2. r. inž. štúdia odboru Architektúra a urbanizmus
vedúci práce:  prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania


Riešené územie Bratislava Sitiny leží medzi Devínskymi Karpatami a CHKO Malé Karpaty, v prítomnosti Slovenskej televízie, Slovenskej akadémie vied, fakúlt  UK a STU, Iuventy, cintorínu Slávičie údolie, zoologickej a botanickej záhrady. Navyše v blízkosti rieky Dunaj, teda na vodnej turistickej trase stredoeurópskeho významu. Lokalita je na jednej strane príťažlivým rezidenčným, na druhej strane produktívnym priestorom s možnosťou rozvoja vedy, techniky a rekreácie nadmestského významu. Cieľom môjho návrhu je vytvorenie celomestského centra a opätovný návrat k rozvoju športu a rekreácie podľa pôvodnej plánovanej ÚPD.

Koncepcia návrhu riešenia Sitiny je postavená na prepojení Karloveskej zátoky a nábrežnej promenády, vytvorením centra na križovatke ulíc Karloveská a Botanická (s integrovanými funkciami ako administratíva, obchod, služby a bývanie), čím sa vytvorí adekvátny vstup do riešenej lokality, dotvorením ulice Staré Grunty atraktívnym malopodlažným bývaním rôzneho druhu s polyfunkciou v parteri a siete prechádzkových poznávacích trás a chodníkov zdravia, z ktorých je sprístupnená ďalšia občianska vybavenosť, ktorá zároveň tvorí predely medzi jednotlivými tematicky ladenými visutými záhradami. Poznávacia trasa ústi v lese, kde sa premení na náučný chodník a napojí sa na areál ZOO, ktorá má potenciál stať sa špecifickým rekreačno-náučným priestorom nadmestského významu. Visuté záhrady majú štyri hlavné vstupy. Prvý je cez  celomestské centrum na križovaní Karloveskej a Botanickej, druhý je cez lávku z Jurigovho námestia, tretí z námestia sv. Františka a štvrtý zo Starých Gruntov.  

Hlavná kompozičná os vedie Jurigovým námestím, cintorínom a výškovou budovou STV, na ktorej sa nachádza bránou artikulovaný vstup, "kalvária" pozostávajúca zo systému rámp a schodísk, námestie pred galériou moderného umenia, ktoré je zároveň vstupnou bránou do cintorína. Ďalšia kompozičná os vedie ulicou Staré grunty a je tvorená zelenou promenádou vrcholiacou v celomestkom centre, kde sa mimoúrovňovo napája na nábrežnú promenádu v Karloveskej zátoke. Vstup z námestia sv. Františka je tvorený lávkou nad terénom, tzv. prírodnou galériou a vrcholí vyhliadkovou plošinou s rozhľadňou, ktorá je priestorovým orientačným prvkom a poskytuje ďaleké priehľady do Rakúska a na celé visuté záhrady. Približne v polovici svahu sa nachádza hlavná poznávacia trasa, ktorá funkčne rozdeľuje lokalitu na visuté záhrady a obytné bloky so zeleňou a drobnou architektúrou pre voľnočasové a športové aktivity.  Pozdĺž tejto trasy sú umiestnené pavilóny, klubovne, galérie a pod., ktoré sú navrhnuté ako jednopodlažné objekty zapustené do terénu s pochôdznymi strechami. Spolu s vysokou zeleňou a vinicami, odkazujúcimi na pôvodný charakter lokality, oddeľujú jednotlivé záhrady, ktoré využívajú atraktívny terén s pomocou oporných múrov a vytvárajú priestor pre vyhliadkové terasy.

Záhrady odkazujú na slovenské tradície (Fantázií vstup vítaný), vinárstvo (O vinárčení), prezentujú našu tradičnú flóru (Babičkina záhrada, Všade samé bylinky, Cesta ovocným sadom), nechávajú priestor pre fantáziu a hru (Poď sa hrať, Pred sadom, za sadom tma,) či dočasné exteriérové expozície (Spoločenstvo krásy).

 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies