Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

VISUTÉ ZÁHRADY BRATISLAVA I.

Filipekova Mikula vizualizacia
Anotácia štúdie: Filipeková - Mikula
 

 
 
názov práce:  VISUTÉ ZÁHRADY BRATISLAVA
autori:   Bc. Denisa Filipeková, Bc. Ján Mikula, 2. r. inž. štúdia odboru architektúra a urbanizmus
vedúci práce:  prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania


Bratislavské vinohrady boli, sú a myslím, že ešte chvíľu budú veľmi háklivou a diskutabilnou témou nielen v odborných kruhoch. Už dávnejšie sme uvažovali nad tým ako by sme sa k danej problematike postavili my a aký názor by sme zastávali. Zadanie Visuté záhrady Bratislava bolo pre nás výzvou a napriek odovzdanej práci zastávam názor, že tou výzvou aj ostanú a tešíme sa na ňu aj pri diplomovej práci. Po jednom semestri práce sme dospeli k určitým záverom a princípom formovania danej lokality, ktoré považujeme za perspektívne a hodné preskúmania. Diskusia však zostáva stále otvorená.

Pri komplexnom návrhu lokality sme vychádzali z orientácie a rastru terénu, kde sme definovali vhodne a nevhodne orientované oblasti, doliny a exponované oblasti. Výstavba sa prirodzeným spôsobom sústreďuje do dolín, kde je zároveň aj najmenší spád terénu. My sme túto tendenciu podporili a umiestnili bytovú výstavbu do údolných častí a im priľahlých území a parky, vyhliadky a terasy sme umiestnili na exponované územia. Takýmto spôsobom nám vznikla sieť štyroch parkov, začínajúca nad hlavnou vlakovou stanicou a končiaca pri Peknej ceste v Bratislavskej časti Rača. Program a funkčná náplň jednotlivých parkov boli determinované polohou parku, jeho exponovanosťou – viditeľnosťou z mesta, polohou v rámci mesta a vzťahmi k okoliu. Takto vznikli charakterovo rozdielne parky spojené turistickou trasou, ktorá predstavuje zároveň aj cyklistickú trasu a náučný chodník, akúsi kostru celého územia.

Najexponovanejším a zároveň aj najmenším parkom je Prvý park. Je viditeľný takmer z celej Bratislavy, najmä z Bratislavských dominánt – Bratislavského hradu, Slavína a z dôležitých priehľadových bodov – záhrada pri Prezidentskom paláci, Námestie Slobody, Račianske myto. Táto jeho poloha determinovala aj program parku – je najreprezentatívnejším parkom celej oblasti, symbolizuje začiatok a zároveň aj koniec, je kľúčovým bodom. Do parku navrhujeme výlučne verejnú zeleň s vyhliadkami a terasami. Park by bol obohatený o umelecké diela a dostal by aj reprezentatívny charakter. Ako hlavný prvok ovládajúci toto územie navrhujeme expresívnu budovu, ktorá by slúžila ako vyhliadka, reštaurácia, múzeum, prípadne by poskytovala aj služby krátkodobého ubytovania. Park by mal mestsky, až nad mestský význam.

Druhý park sa už nachádza ďalej od centra, je síce stále v jeho tesnej blízkosti ale je veľmi málo viditeľný z mesta a takmer vôbec v priehľadoch. Preto v rámci tohto územia navrhujeme silnú bytovú výstavbu, ktorá bude mať vynikajúcu polohu v rámci mesta. Na chrbte tohto pahorku navrhujeme park, ktorý by už nebol silnej reprezentatívnej funkcie, ale už by spájal aj náplň vybavenosti, a to sú popri vyhliadkach a terasách aj športové aktivity. V parku by sa prelínali poloverejné priestory patriace bytovej zástavbe s verejnými priestormi, kde by bola veľmi dôležitá intimita a mierka prostredia. Primárne by park slúžil miestnym obyvateľom a obyvateľom mestskej časti Nové Mesto.

Poloha tretieho parku je výhodná, jeho rozloha značná. Náplň bola determinovaná kameňolomom a blízkosťou mnohých škôl. Dané prostredie je ideálne na vytvorenie športovo relaxačného areálu, ktoré tejto mestskej časti chýba. Tento by bol situovaný pod cyklistickou trasou, kde je koncentrovaná silnejšia zástavba. Nad cyklistickou trasou budú ponechané do určitej miery vinohrady, ako kultúrno-historický odkaz, kameňolom bude využívaný ako amfiteáter, prípadne by sa ku kameňolomu mohla pridružiť budova s kultúrnou funkciou, galéria.

Štvrtý park sa nachádza najďalej od mesta a je najrozsiahlejší zo všetkých parkov. Navrhujeme zhustenie zástavby v dolinách a v nižšie položených oblastiach a vo väčšom rozsahu ponechanie vinohradov. Nachádzal by sa tu genofond viníc a vínna pivnica s ochutnávkou. Taktiež aj turistické trasy a vyhliadky.


 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies