Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


 

Predslov k výstave - FA STU v Bratislave

Visuté záhrady ilustračné foto
"Téma Bratislavské visuté záhrady, najmä z pohľadu že sa dotýka bratislavských vinohradov, je pre architektov, urbanistov a krajinárov veľmi zaujímavá výzva vysloviť sa formou architektonicko-urbanistických a krajinárskych štúdií k možnostiam zachovania resp. transformácie vinohradníckeho územia. Na FA STU sa dá povedať, že už od vzniku výučby urbanizmu je jednou z najčastejších tém urbanistickej tvorby študentov, ale bola aj predmetom niekoľkých štúdií a územnoplánovacích podkladov a dokumentácií spracovaných pracovníkmi FA STU, predtým SVŠT."
 

 
 
Každá doba prinášala svoje predstavy, od tendencií zachovať súčasnú hospodársko-produkčnú funkciu až po výraznú urbanizáciu. Dá sa povedať našťastie, aj vďaka zákonu o ochrane vinohradov a poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako aj vďaka neschopnosti panelovej výstavby stavať vo svažitom teréne, ostali našej generácii vinohrady z väčšej časti v pôvodnom územnom rozsahu.

Spolu je na výstave zastúpených 21 prác 42-och autorov študentov, pod vedením 8 učiteľov FA STU. Do riešenia témy „Visuté záhrady“ v súvislosti s vinohradmi  sa zapojilo 30 študentov so 17 prácami.

Študenti na Ústave urbanizmu a územného plánovania (16 študentov a 9 prác) sa venovali problematike najmä z pohľadu funkčno-prevádzkových a hmoto-priestorových vzťahov v celej línii vinohradov od kopca Stráže až po Raču. V detailoch na úrovni zóny niektorí riešili podrobnejšie polohy vhodné pre rozvoj výstavby, pričom overovali najmä prípustnú mieru intenzity výstavby. Tieto polohy sú striedané uvoľnenými polohami, ktorých funkcie sú založené na rôznych formách prezentácie vinohradníckej krajiny vo forme parkov nad mestom, ktoré majú tesné väzby na lesopark. Téma starých vinohradov je v jednej práci rozpracovaná aj v lokalite Sitiny.

Študenti na Ústave záhradnej a krajinnej architektúry  (14 študentov a 8 prác) sa z pohľadu možností krajinnej, parkovej a záhradnej architektúry venovali podrobnejšie vybranej lokalite okolo starého kameňolomu. Práce prezentujú rôzne možnosti vytvorenia rekreačno – relaxačných plôch pri využití odkazu a prezentácie vinohradov, vyjadrujú svoj názor na mieru ich možnej krajinárskej transformácie.  Súčasťou návrhov sú aj dizajnérske detaily rôznych prvkov malej architektúry v krajine.

Študenti na Ústave dejín a teórie architektúry  (12 študentov a 4 práce) sa venovali lokalitám a témam, ktoré sa priamo nedotýkajú vinohradov, predstavujú však podobne ako vinohrady významný kultúrny odkaz.  Cieľom zaradenia týchto prác do tejto prezentácie FA STU je upozorniť aj na tieto problémy a vysloviť ponuku na spoluprácu pri ich riešení (lokalita Technické sklo – Vila Rustica je na výstave prezentovaná 2 prácami, ďalších 8 sa spracovávalo na Ústave urbanizmu). Významným momentom zachovania tohto kultúrneho dedičstva je aplikácia zelene.

Z pohľadu na práce je zrejmé, že študenti majú veľmi empatický vzťah k bratislavským vinohradom. Pri riešení študenti použili mnoho inšpirácií z vlastnej skúsenosti zo zahraničia ako aj z architektonickej praxe a tieto vhodným spôsobom do územia citovali, čím poukázali na reálnosť svojich koncepčných vízií. Pri riešení uplatňovali študenti najnovšie poznatky a požiadavky ekologických prístupov. Niektorí študenti (diplomanti)  majú túto tému rozloženú na dva semestre – v diplomovej práci rozpracujú podrobnejšie niektorú z lokalít širšej urbanistickej koncepcie územia.


Prezentované práce:

Odbor architektúra a urbanizmus:
Študenti – autori návrhov: Aštáry,  Bachorecová, Dikejová, Filipeková, Gajan, Godarský, Hanáček, Chrenko, Inštitorisová, Jaško, Kicko, Klokner, Kovaľ, Krivošová, Kubíčková, Málusová, Mikula, Minx, Miškov, Mokráňová, Ostrowecká, Potočár, Rudincová, Šercel, Šingerová, Škopp, Škrinárová, Tisovský
Vedúci prác: prof. B. Kováč, prof. P. Vodrážka, doc. Kaliská, Ing.arch. Bašová, Ing.arch. Polomová

Odbor záhradná a krajinná architektúra:
Študenti – autori návrhov: Beňová, Cifraničová, Čechmánková, Dominová, Herdová, Kačicová, Kovaľová, Lackovičová, Némethová, Sučiková, Szelle, Thomková, Tóthová, Zuskinová
Vedúci prác: prof. P.Gál, Ing.arch. Kristiánová, Ing.arch. Putrová

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 25.1.2010 / 25.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies